posílat květiny send flowers

WOW Flowers Terms and Conditions

Název subjektu: WOW Flowers;  IČO: 07799012, zapsané na Městském úřadě Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 150 00;  kontakt: Veletržní 46, 170 00, Praha 7, Česká republika; info@wowflowers.me, +420731318021.

1. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

1.1. Objednávku květinového servisu WOW Flowers lze učinit vyplněním webového formuláře na www.wowflowers.me či prostřednictvím emailové adresy info@wowflowers.me. Osobní informace kupujícího zaslané prostřednictvím webového formuláře či emailem slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu wowflowers.me a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami kupující souhlasí s možným zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu wowflowers.me v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Službu emailového zasílání novinek může kupující kdykoliv zrušit na adrese info@wowflowers.me. 

2. VYŘÍZENÍ A DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

2.1. Nezávazná poptávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva je následně závazně uzavřena v momentu doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, internetový obchod si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jednání o uzavření kupní smlouvy). Co se týká vyhotovení květinových dekorací na svatbu či jinou událost v konkrétním termínu, platí zde stejný postup. Prodávající současně v  momentu závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího vystaví kupujícímu zálohovou fakturu ve výši sjednané na základě individuální dohody – dle rozsahu plánované akce. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy na květiny či květinové dekorace kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Na obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. 2.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží není dodejné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě takové situace prodávající co nejdříve zkontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již kupní cenu či její část uhradil, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Kupující může zrušení objednávky zaslat emailem či provést telefonicky, a to před expedicí objednaných květin. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, prodávající má právo po kupujícím požadovat náhradu nákladů spojenou s expedicí květin. V případě uhrazené zálohy na květinové dekorace na oslavu či svatbu je kupující povinnen ohlásit prodávajícímu jakékoliv změny či případné zrušení akce nejpozději padesát kalendářních dní před konáním akce. Pokud dojde ke zrušení akce v kratším termínu před jejím konáním, považuje se uhrazená záloha za nevratnou. V případě oznámení změn či zrušení akce padesát a více dní před jejím konáním zašle prodávající kupujícímu zálohu v plné výši zpět na bankovní účet kupujícího. 2.3. Prodávající je zároveň i přepravcem. Objednané předem zaplacené květiny jsou zpravidla doručeny na sjednané místo a vydány kupujícímu v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Kupující je odpovědný za správnost zadané adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které přímo ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Kupující musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li kupující přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno kupujícímu výhradně do vlastních rukou. Poplatek za doručení po Praze činí 139 Kč. V případě, že kupující odmítne zboží převzít či zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti kupujícího ani jiné oprávněné osoby, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího. Cenu za plnění dalších kroků hradí kupující. Nebude-li další postup dopravci bezprostředně sdělen či nebude-li možné tento postup splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu či přejezd na novou adresu jsou účtovány poplatkem 139 Kč.

3. REKLAMACE

3.1. Kupující při převzetí objednaných květin svým podpisem zároveň stvrzuje, že květiny převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno, je kupující před převzetím zboží povinen bezprostředně oznámit toto poškození prodávajícímu telefonicky či prostřednictvím emailu info@wowflowers.me. Na reklamace po převzetí objednaných květin nebude brán zřetel. V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny budoucí objednávky či je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

4. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Kupující vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo/ místo doručení květin, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem. Osobní údaje kupujícího jsou zpravidla zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na info@wowflowers.me. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.