Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné WOW flowers

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem WOW flowers (dále jen: „zákazník“) a WOW flowers, resp. společností Passion Communications s.r.o., IČ: 28885660, se sídlem: Praha 5, Arbesovo náměstí 1064/3, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 151088 C. 1.2. Kontakt na dodavatele: Passion Communications s.r.o., Arbesovo náměstí 1064/3, 150 00 Praha 5, email: info@wowflowers.me. 1.3. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaných květin předplatiteli na základě objednávky předplatného ze strany předplatitele u dodavatele, nebo úhradou předplatného.

2 Objednání předplatného

2.1. Objednávku předplatného lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.wowflowers.cz nebo prostřednictvím emailové adresy info@wowflowers.me.  2.2. Květiny budou předplatiteli zpravidla doručovány osobně, v případě nepřítomnosti budou předány na recepci firemní adresy předplatitele. 2.3. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené květiny dodávané dodavatelem.  

3 Změny v dodávání květin

3.1. Dodavatel potvrdí předplatiteli přijatou objednávku tím, že předplatiteli zašle daňový doklad. 3.2. Předplatitel je povinen dodavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny doručovacích údajů uvedených v registračním formuláři. Neoznámí-li předplatitel změny v údajích ve formuláři, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky květin na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného apod.) 3.3. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání květin, je nutné informovat dodavatele provedením změny prostřednictvím emailu na info@wowflowers.me, nejméně však pět pracovních dní před datem účinnosti požadované změny. 3.4. Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele též v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dní ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran. 3.5. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném WOW flowers kdykoliv vypovědět, a to prostřednictvím emailu: info@wowflowers.me. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém byla výpověď dodavateli předplatitelem zaslána (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení).

4 Platba předplatného

4.1. Každý předplatitel po doručení objednávky obdrží od dodavatele doklad prostřednictvím emailu. Splatnost předplatného je každý měsíc ke kalendářnímu dni, ve kterém byla uskutečněna první platba předplatného.   4.2. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných květin, avšak předplatitel neuhradí částku předplatného, vzniká tak dodavateli pohledávka za odebrané květiny za předplatitelem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaných květin okamžitě ukončeny. 4.3. V případě prodlení se zaplacením předplatného má dodavatel právo požadovat po předplatiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

5 Reklamace

5.1. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u dodavatele z těchto důvodů: nedodání květin, dodání poškozených květin, nedodržení smluveného servisu. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na emailové adrese info@wowflowers.me. 5.2.   Reklamaci lze uplatnit nejpozději během prvního pracovního dne po smluveném datu dodání květin. 5.3. V případě oprávněné reklamace vrátí dodavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné.  5.4. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup do místa doručení definovaného v registračním formuláři a umožnit předání objednané květiny tak, aby nedošlo k poškození květiny (včetně poškození vlivem počasí), a dále aby nedošlo k odcizení nepovolanou osobou. V opačném případ nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných květin.

6 Marketingové akce

6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce dodavatele, v jejichž rámci dodavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) předplatiteli pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období. 6.2. Povinnost dodavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu). 6.3. Předplatné uzavřené v rámci speciální marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno a ani nelze po tuto dobu snížit počet odebíraných květin.  

7 Ochrana dat

7.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů předplatitel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dodavatelem., jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce. Předplatitel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osob.údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje předplatitel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. 7.2. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění dodavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. 7.3. Předplatitel bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči předplatiteli využít třetí osobu. 7.4. Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s dodavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být dodavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv dodavatele. 7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

8 Závěrečná ujednání

8.1. Dodavatel může provádět správu předplatného, tj. přijímání objednávek, platbu předplatného, upomínání pohledávek dodavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto obchodních podmínek prostřednictvím třetí osoby. 8.2. Smluvní vztah mezi předplatitelem a dodavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 8.3. Dodavatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti těchto všeobecných podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do té doby. V případě, že dodavatel nahradí tyto všeobecné obchodní podmínky jinými, mohou se dodavatel a předplatitel dohodnout na změně obsahu smlouvy o předplatném tak, že se smlouva o předplatném bude od určeného dne řídit novými všeobecnými podmínkami dodavatele. 8.4. Zvláštní ujednání mezi dodavatelem a předplatitelem odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 14.2.2018.